Rakennusten terveellisyyteen liittyvät tutkimukset ja asiantuntijapalvelut

Yleistä

Hyvän sisäilman tunnusmerkkeinä ovat oikea huonelämpötila, sopiva ilman kosteus, puhtaus ja raikkaus. Sisäilman laatuun vaikuttavat monet eri tekijät. Tärkeimpinä hyvän sisäilman laatukriteereinä ovat kunnossa oleva rakennus sekä toimivat ilmanvaihto- ja lämmityslaitteet. Sisäilman heikkoon laatuun vaikuttavat ongelmat liittyvät mm. rakenteiden kosteus- ja homevaurioihin, erilaisiin kemiallisiin epäpuhtauslähteisiin, puutteellisesti toimivaan ilmanvaihtoon tai epätyydyttäviin lämpöoloihin.

Huonon sisäilman aiheuttamat terveyshaitat ilmenevät erilaisina oireina ja sairauksina. Näitä ovat esimerkiksi hengitysteiden, silmien ja ihon ärsytys, päänsärky, väsymys, kuumeilu ja hengitystieinfektiot sekä pitkäaikaissairaudet. Terveyshaittojen lisäksi huono sisäilma aiheuttaa epäviihtyvyyttä, työtehon alenemista ja keskittymiskyvyn puutetta.

Kosteusvaurioituneissa kiinteistöissä oleskelevilla todetaan usein erilaisia ihon ja limakalvojen ärsytysoireita. Näille oireille on usein mahdotonta löytää yhtä selittäjää, vaan kyseessä on useimmiten useiden tekijöiden yhteisvaikutus. Bakteereiden endotoksiinit, homeiden mykotoksiinit, mikrobien pintarakenteet, glukaanit ovat voimakkaita, pienissäkin pitoisuuksissa elimistöä ärsyttäviä aineita. Monet mikrobit, mm. homeet ja aktinobakteerit erittävät haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (engl. Volatile Organic Compounds = VOC), jotka voimistavat biologisten pölyjen yhteisvaikutusta.

Terveydensuojelulain 1§:ssä terveyshaitalla tarkoitetaan tekijästä tai olosuhteesta aiheutuvaa sairautta tai sairauden oiretta. Lain tarkoittamana terveyshaittana pidetään myös altistumista terveydelle haitalliselle aineelle tai olosuhteelle siten, että sairauden tai sen oireiden ilmeneminen on mahdollista. Tällainen tilanne saattaa syntyä esimerkiksi silloin, kun ihminen asuu tai oleskelee asunnossa, jossa hän voi altistua mikrobikasvustolle ja niiden aineenvaihduntatuotteille. Toisin sanoen laki ei edellytä, että oiretta tai sairautta tarvitsee syntyä. Terveydensuojelulain piiriin kuuluvat asuinhuoneistot ja –rakennukset, päiväkotilapset ja koulujen oppilaat, terveydenhuollon yksikössä hoidettavat tai siellä asioivat potilaat ja vanhustenhoitolaitokset.

Rakennus, joka on täyttänyt eri aikojen rakentamismääräyskokoelman vaatimukset, ei aina ole Terveydensuojelulain terveydelliset vaatimukset täyttävä. Vauriota, mikä on aiheutunut kunkin ajan puutteellisista määräyksistä, ei kuitenkaan luokitella rakennusvirheeksi. Edellä mainittu ei kuitenkaan tarkoita sitä, että puutteellisuudesta saisi aiheutua kosteus- ja/tai homevauriota.